نمایشگاه های بین المللی شرق افریقا

حضور در نمایشگاه های بین المللی شرق افریقا

شرکت ها، فعالین اقتصادی و بازرگانان علاقه مند به حضور در نمایشگاه های بین المللی کنیا چه به صورت غرفه دار و چه به صورت بازدید کننده می‌توانند با بررسی لیست نمایشگاه‌های پیش رو و ثبت نام اولیه درخواست خود را ثبت نمایند. مرکز نوآوری و فناوری ایران (iHiT) پس از بررسی این درخواست‌ها، با توجه به تعداد درخواست‌ ثبت شده برای هر نمایشگاه، برنامه‌ریزی حضور شرکت‌ها به صورت پاویون و یا حضور مستقل و یا حتی به صورت بازدید‌کننده را انجام داده و فراخوان حضور را از طریق شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت به اطلاع شرکت‌های محترم خواهد رساند.

لیست نمایشگاه‌های بین‌المللی کنیا

    Exhibition           Date                Date
  Food-Beverages-kitchen Africa 2022 2 – 4 September 2022 11-13 شهریور1401
Agro-Dairy & Poultry East Africa 2022 2 – 4 September 2022 11 – 13 شهریور1401
Meditech & healthcare Africa 23 – 25 Feb 2023 4 – 6 اسفند1401
Propak East Africa 14-16 March 2023 23 – 25 اسفند1401
INDUSMACH AFRICA 4 – 6 May 2023 14 – 16 اردیبهشت1402
Expo indmachinery 10 – 12 May 2023 20 – 22 1402اردیبهشت
Oil & Cas Africa 2023 18 – 20 May 2023 28 – 30 اردیبهشت1402
Power & Energy Africa 18 – 20 May 2023 28 – 30 1402 اردیبهشت
Africa’s Prime Solar Energy Expo 18 – 20 May 2023 28 – 30 1402 اردیبهشت
Afriwood 1 – 3 June 2023 11 – 13 1402 خرداد
LIGHTEXPO AFRICA 2023 1 – 3 June 2023 11 – 13 1402 خرداد
Minexpo Africa 1 – 3 June 2023 11 – 13 1402 خرداد
Build Expo Africa 1 – 3 June 2023 11 – 13 1402 خرداد
Agritech Africa 15-17 June 2023 25 – 27 1402 خرداد
Medexpo Kenya 21 – 23 Jun 2023  خرداد31 – 2 تیر 1402
AfriLab 21-23 June 2023  خرداد31 – 2 تیر 1402
Food, Kitchen East Africa 5 – 7 July 2023 14 – 16 1402 تیر
Kenya trade Africa 2023 5 – 7 July 2023 14 – 16 1402 تیر
PPPEXPO Africa 5 – 7 July 2023 14 – 16 1402  تیر
Kenya Homes Expo 13 – 16 Oct 2023 21 – 24 1402 مهر

لیست نمایشگاه‌های بین‌المللی کنیا

    Exhibition

          Date

               Date

  Food-Beverages-kitchen Africa 2022

2 – 4 September 2022

11-13              
شهریور1401        

Agro-Dairy & Poultry East Africa 2022

2 – 4 September 2022

11 – 13            
شهریور1401         

Meditech & healthcare Africa

23 – 25 Feb 2023

4 – 6              
اسفند1401           

Propak East Africa

14-16 March 2023

23 – 25             
اسفند1401           

INDUSMACH AFRICA

4 – 6 May 2023

14 – 16               
اردیبهشت1402         

Expo indmachinery

10 – 12 May 2023

20 – 22              
1402اردیبهشت        

Oil & Cas Africa 2023

18 – 20 May 2023

28 – 30             
اردیبهشت1402        

Power & Energy Africa

18 – 20 May 2023

28 – 30             
1402 اردیبهشت        

Africa’s Prime Solar Energy Expo

18 – 20 May 2023

28 – 30            
1402 اردیبهشت       

Afriwood

1 – 3 June 2023

11 – 13             
1402 خرداد        

LIGHTEXPO AFRICA 2023

1 – 3 June 2023

11 – 13             
1402 خرداد          

Minexpo Africa

1 – 3 June 2023

11 – 13             
1402 خرداد          

Build Expo Africa

1 – 3 June 2023

11 – 13             
1402 خرداد          

Agritech Africa

15-17 June 2023

25 – 27             
1402 خرداد          

Medexpo Kenya

21 – 23 Jun 2023

 خرداد31 – 2 تیر         
1402               

AfriLab

21-23 June 2023

 خرداد31 – 2 تیر         
1402               

Food, Kitchen East Africa

5 – 7 July 2023

14 – 16               
1402 تیر              

Kenya trade Africa 2023

5 – 7 July 2023

14 – 16                
1402 تیر              

PPPEXPO Africa

5 – 7 July 2023

14 – 16               
1402  تیر            

Kenya Homes Expo

13 – 16 Oct 2023

21 – 24              
1402 مهر             

 

لیست نمایشگاه‌های بین‌المللی تانزانیا

                 Date                  Date                     Exhibition

         31 شهریور-2مهر

                1401

               22-24 

       September  2022 

 

         PLASTICS, PRINTING & PACKAGING

        31 شهریور-2مهر

              1401

               22-24
        September 2022
                             AUTOEXPO

        31 شهریور-2مهر

             1401

              22-24
       September 2022
              INDUSMACH, TOOLS & HARDWARE

       31 شهریور-2مهر

             1401

              22-24
        September 2022
                         FOOD & KITCHEN

        31 شهریور-2مهر

              1401

               22-24
        September 2022
EAST AFRICA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION  (EAITE)

             27-29

          بهمن 1401

                16-18
             Feb 2023
                              MEDEXPO

                4-6

          اسفند 1401

               23-25
            Feb 2023
               POWER AND ENERGY AFRICA

              4-6

          اسفند 1401

                23-25
             Feb 2023
                              LIGHTEXPO

            4-6

         اسفند 1401

               23-25
             Feb 2023
                             SOLAR EXPO

           4-6

        اسفند 1401

                23-25
              Feb 2023
                             AFRIWOOD

           4-6

        اسفند 1401

                 23-25
               Feb 2023
                              MINEXPO

           4-6

       اسفند 1401

                 23-25
              Feb 2023
                     BUILDEXPO AFRICA

لیست نمایشگاه‌های بین‌المللی تانزانیا

   Date

       Date

Exhibition

31 شهریور-2مهر 1401  

       22-24 September 2022

PLASTICS, PRINTING & PACKAGING

 

31شهریور-2مهر        1401

        22-24 September 2022

AUTOEXPO

31 شهریور-2مهر 1401

        22-24 September 2022

INDUSMACH, TOOLS & HARDWARE

31 شهریور-2مهر 1401

        22-24 September 2022

FOOD & KITCHEN

31 شهریور-2مهر 1401

       22-24 September 2022

EAST AFRICA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION (EAITE)

27-29 بهمن 1401

       16-18

   Feb 2023

MEDEXPO

4-6 اسفند 1401

      23-25

   Feb 2023

POWER AND ENERGY AFRICA

4-6 اسفند 1401

      23-25

   Feb 2023

LIGHTEXPO

4-6 اسفند 1401

      23-25 

   Feb 2023

SOLAR EXPO

4-6 اسفند 1401

       23-25

    Feb 2023

AFRIWOOD

4-6 اسفند 1401

      23-25 

     Feb 2023

MINEXPO

4-6 اسفند 1401

      23-25 

   Feb 2023

BUILDEXPO AFRICA

 

لیست نمایشگاه‌های بین‌المللی اتیوپی

                Date

                     Date

Exhibition

                26-28 

              مهر 1401

                   18-20 

                 Oct 2022

                        BUILDEXPO AFRICA

                26-28

              مهر 1401

                   18-20 

                Oct 2022

                                AUTOEXPO

               26-28

             مهر 1401

                  18-20 

                Oct 2022

                           FOOD & KITCHEN

              26-28

             مهر 1401

                  18-20

               Oct 2022

ETHIOPIA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION (EITE)

              26-28 

            مهر 1401

                  18-20

               Oct 2022

                 POWER AND ENERGY AFRICA

             26-28 

           مهر 1401

                  18-20

                Oct 2022

             PLASTICS, PRINTING & PACKAGING

             26-28 

          مهر 1401

                 18-20

                Oct 2022

                             MEDEXPO

             26-28 

           مهر 1401

                  18-20 

                 Oct 2022

                             LIGHTEXPO

              26-28 

           مهر 1401

                  18-20 

                 Oct 2022

                             SOLAR EXPO

             26-28 

            مهر 1401

                  18-20 

                 Oct 2022

                             AFRIWOOD

لیست نمایشگاه‌های بین‌المللی اتیوپی

  Date

    Date

        Exhibition

   26-28

 مهر 1401

    18-20

  Oct 2022

 BUILDEXPO AFRICA

  26-28

 مهر 1401

   18-20 

 Oct 2022

       AUTOEXPO

   26-28

 مهر 1401

    18-20

  Oct 2022

  FOOD & KITCHEN

   26-28

 مهر 1401

    18-20

  Oct 2022

ETHIOPIA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION (EITE)

   26-28 

مهر 1401

   18-20 

 Oct 2022

 POWER AND ENERGY AFRICA

  26-28

 مهر 1401

   18-20 

 Oct 2022

PLASTICS, PRINTING & PACKAGING

  26-28 

مهر 1401

     18-20

  Oct 2022

       MEDEXPO

  26-28

 مهر 1401

   18-20 

  Oct 2022

      LIGHTEXPO

   26-28

 مهر 1401

    18-20 

 Oct 2022

     SOLAR EXPO

  26-28 

مهر 1401

     18-20

 Oct 2022

      AFRIWOOD

برای شرکت در نمایشگاه ها و کسب اطلاعات بیشتر، درخواست خود را ثبت نمایید.